Bepalingen en voorwaarden

Aard werkzaamheden:

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen treedt Load4u op als expediteur; wanneer Load4u een bevrachtings- of vervoersovereenkomst afsluiten, zal – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – de partij, die het vervoer zal verrichten (en niet Load4u), daarbij als vervoerder contractpartij zijn, ook als onze naam in de vrachtbrief of een ander vervoersdocument wordt vermeld;

Offertes:

alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Toepasselijke voorwaarden: al naar gelang de aard der werkzaamheden, zoals met ons overeengekomen, de laatste versies van (voor expeditiewerkzaamheden) de Nederlandse expeditievoorwaarden (Fenex-voorwaarden), (voor opslag- en veemwerkzaamheden) de Rotterdamse opslagvoorwaarden resp. de veemcondities Amsterdam/Rotterdam, (voor stuwadoorswerkzaamheden) de Rotterdamse stuwadoorscondities, (voor binnenlands wegvervoer) de algemene vervoerscondities (AVC), (voor grensoverschrijdend wegvervoer) de condities van het CMR-verdrag aangevuld met de AVC t.a.v. onderwerpen waarin de CMR-verdrag niet voorziet, alle (m.u.v. de condities van het CMR-verdrag) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam;

Toepasselijk recht:

uitsluitend Nederlands recht;
Bevoegde rechter: de terzake van het geschil bevoegde rechter te Venlo; arbitrageregelingen of aanwijzingen van andere rechters in de hierboven vermelde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;

BETALING:

zonder enige aftrek of verrekening volgens afspraak offerte;

Vertragingsrente:

12% per jaar vanaf de vervaldag;

KOSTEN:

alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die door Load4u worden gemaakt uit hoofde van niet nakoming door onze relatie (diegene met wie wij contracteren) van enige verplichting jegens ons, zullen ten laste van onze relatie zijn; bij niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen

 

 

  NL  DE  EN  FR  PL